Feier/tilsyns avgift

Kostnadene innen feierområdet finansierer den feier- og tilsynstjenesten som faktisk utføres.

Feier/tilsyns avgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene får dekket sine utgifter til denne tjenesten.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger er pålagt fra 2016 gjennom revidert forskrift om brann-forebygging.

 

Satsene er basert på hva som antas å være gjennomsnittlig for tjenestebehovet knyttet til fyrings-anleggene.

 

Gjennomsnittlig feiing av boliger ligger på hvert 4 år.

Gjennomsnittlig tilsyn i boliger ligger på 4 til 6 år.

Mens gjennomsnittlig feiing og tilsyn i fritidsboliger ligger på 6 til 10 år.

 

Tallgrunnlaget for fritidsboliger har en grad av usikkerhet. Det gjelder både tall-grunnlaget i seg selv og status på fyringsanleggene, men det jobbes aktivt med systemer for å kartlegge fyringsanleggene. Dette vil i fremtiden kunne gi mulighet for avgift for hvert enkelt fyringsanlegg i forhold til de tjenester som faktisk leveres.

 

Feieravgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven og avgiften utfaktureres av den enkelte kommune.

 

Kommuneloven gir hjemmel for å fastlegge et kommunalt tillegg til feie- og tilsynsavgiften for å dekke kostnader ved fakturering, kontorhold for feier mv.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester vedtas av kommunestyret selv.