Salten Brann følger de krav som stilles i arbeidstilsynets regelverk når adkomst for feiing og inspeksjon blir vurdert. Kort forklart har du sikker adkomst på taket dersom du har en standardisert stige montert etter monteringsanvisning eller tilsvarende sikker løsning på taket.

Er du usikker på om denne er god nok kan du kontakte oss eller vente til feieren kommer for å få vurdert adkomsten.

Med sikker adkomst på tak menes det at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring.

Arbeidstilsynets regelverk krever ikke typegodkjente stiger, men likevel gjelder regelverkets krav til styrke, stabilitet og vernekrav. I praksis vil alle standardiserte stiger og sikringsprodukter montert etter monteringsanvisning eller tilsvarende produkter være tilstrekkelig. Kravet om typegodkjenning gjelder kun stiger og taksikringsutstyr som skal selges i flere enn 10 eksemplarer.

Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for atkomst til luken.