Det er du som eier av fyringsanlegget som er ansvarlig for å tilrettelegge for at feiing kan gjennomføres.

Eier skal sørge for tilfredsstillende adkomst. dette innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse.

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring.

Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for atkomst til luken.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

 samsvar med hovedregelen i kommuneloven har kommunestyret det overordnede ansvaret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Selv om oppgavene er delegert til brann- og redningsvesenet, skal kommunestyret kontrollere at pliktene blir oppfylt.