Behovet for feiing er basert på kjente risikofaktorer med fyringsanlegget. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster ved siste feierbesøk vil være utgangspunktet for vurdering av neste besøk. behovet avgjøres av feier på stedet og endres ikke uten at nye opplysninger kommer til som vil ha betydning for risikoen for brann.

I snitt vil feiing og tilsyn utføres hvert 6-10 år i fritidsboliger. De aller fleste vil altså kunne forvente å høre fra feieren i dette intervallet. Bruker du hytta store deler av året blir hyppigere besøk vurdert ved behov.

Fyringsanleggets kvalitet vurderes ut fra type skorstein, ildsted og andre komponenter tilhørende fyringsanlegget som utgjør risiko for brann, og hvordan fyringsanlegget er bygget og vedlikeholdt.

Fyringsmønster vurderes ut fra sotmengde ved feiing og opplysninger fra eier om hvor ofte og hvordan fyringsanlegget brukes.

Hva om ting endrer seg underveis?

Som eier er du pliktig til å melde fra om alle vesentlige endringer på fyringsanlegget. Alle endringer på fyringsanlegget og fyringsmønster blir med i vurdering av behov for feiing. Har du fyrt mer enn normalt en vinter eller med våt ved er det god nok grunn til å ta kontakt med oss.