Kommunen fastsetter feie- og tilsynsavgift

Det er opp til kommunen å fastsette feie- og tilsynsavgiftens størrelse og hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for alle, eller om man ønsker å differensiere størrelsen avhengig av hyppighet, fyringsanlegg, boligtype eller lignende.

Kommunens samlede gebyrinntekter kan kun dekke de utgiftene kommunen har for å utføre tjenesten – det såkalte selvkostprinsippet. Det er kun anledning til å kreve gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunestyret selv fastsetter lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål om gebyrets størrelse og hvordan kommunen dekker sine kostnader med tjenesten.

Dette dekker feie- og tilsynsavgiften

Feie- og tilsynsavgiften dekker

  • tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk etter behov
  • feiing av røykkanaler i fyringsanlegget etter behov
  • tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Behov og hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegget

Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer utgjør sannsynlighet og konsekvens for brann, som igjen fastsetter risiko og behov. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Lurer du på når neste feiing og tilsyn skal finne sted må du kontakte feiertjenesten.

Gjennomsnittlig feiing og tilsyn i boliger ligger på hvert 4-6 år.

Gjennomsnittlig feiing og tilsyn i fritidsboliger antas å være 6-10 år.

Salten Branns rolle og ansvar

Salten brann sørger for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Salten Brann sørger for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Salten Brann sørger for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Salten Brann avgjør om det er behov for feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Dette gjøres med bakgrunn i historiske data, øyeblikksbildet feieren får når han er å feier pipa og med de til en hver tid kjente opplysninger om fyringsanlegget.

Dersom fyringsanlegget ikke er i bruk, har vært i bruk eller ikke kan brukes vil ikke Salten Brann forsøke å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegget før det eventuelt skal tas i bruk. For fyringsanlegg som er i sporadisk drift vil få tilbud om feiing og tilsyn, men med en lengere hyppighet mellom besøk.

Eier av fyringsanlegget er selv ansvarlig for riktige opplysninger om fyringsanlegget og bruk.