Krav til utleier

 • Alle mangler påpekt i brannsynsrapporter og annen korrespondanse fra  brannvesenet  skal være rettet. 

 • Denne instruks skal deles ut til lederne for de grupper som overnatter og til nattevakter. De skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveier , varslings-rutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Varsling med skoleklokke prøves .

 • Alle rømningsveier fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige. Dører i rømningsveier (også ytterdør) skal være ulåst. De kan låses dersom låsen har innvendig vrider. Lyset  i rømningsveier skal være tent. Det må ikke plasseres flere madrasser i hvert rom enn at det blir god adkomst til dører og vinduer.

 • I alle rom for overnatting og i rømningsveier skal det være minimum røykvarslere.

 • Intern varsling skjer med skoleklokkene. Dersom disse ikke startes av manuelle brannmeldere, skal nattevakten ha tilgang  til bryter for klokkene og være kjent med bruken.

 • Brannvesenet varsles over telefon .Nattevakten skal ha telefon hvor det er tydelig oppslag med alarmnumre til brannvesen, politi og legevakt.

 • Brannvesenet skal ha beskjed minst 5 dager før skolen brukes til overnatting, på vedlagt meldeskjema.

 

 

Krav til leietaker

 • Alle som overnatter skal gjøres kjent med instruksen, betydning av brannalarm (skoleklokkene), rømningsveier og samlingsplass.

 • All røyking og all bruk av varme, og bruk av gass til koking og lignende er forbudt.
   
 • Så lenge det sover folk i bygningen, skal det være våken nattevakt til stede. Nattevaktene skal være voksne. Nattevaktene skal være utstyrt med lommelykt og mobiltelefon. Vakter i forskjellige bygninger eller etasjer skal ha samband på mobiltelefon eller på annen hensiktsmessig måte. De skal kjenne nødnumrene til brann , politi og helse og til utleiers representant.  Utleier stiller krav til vaktordning . I utgangspunktet regnes følgende antall vakter pr. bygning (pr. etasje der det overnattes i flere etasjer) der det er røykvarslere : En nattevakt for inntil 40 personer,  to nattevakter for inntil 75 personer. Leietaker plikter å ha kun1 dedikert telefonnummer til den/de som har nattevakt. Dette nummeret oppgis til brannvesenet når skjema «melding om overnatting» sendes inn. 
   
 • Nattevakten skal være kjent med rømningsveier, varslingsrutiner, slokkemateriell og samlingsplass. Han / hun skal ha oversikt over de rom som brukes til overnatting 
   
 • Nattevakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til overnatting. Han skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes. Fremmede vises bort