Representantskapsmøtet gjennomføres i bystyresalen i Bodø rådhus
sammen med IRIS IKS, HMTS IKS, Salten IUA.

Tidsplan:

09:30 - 11:00: Representantskapsmøte IRIS

11:00 - 11:45: Lunsj 

11:45 - 13:00: Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten 1

13:30 - 14:45: Representantskapsmøte Salten Brann 

14:45 - 15:30: Årsmøte Salten IUA 

 

Sakslisten for Salten brann er:

Sak 17/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 19/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte

Sak 20/21 Orientering om kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)

Sak 21/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Sak 22/21 Endring i selskapsavtalens §7 – finansiering av selskapet

Sak 23/21 Eventuelt