Forurensningsforskriftene

Forurensningsforskriftene om åpen brenning/bålbrenning er lokale forskrifter forskjellig fra kommune til kommune. Selv om det er tillatt å brenne bål etter brannloven, kan det være forbudt etter forurensningslovgivningen. Og omvendt.

Brannlovgivningen

Brannlovgivingen er laget for å redusere tap av liv og verdier. Brannlovgivingen i Salten forvaltes av Salten Brann IKS, et selskap eid av 9 lokale kommuner.

Brannlovens bestemmelser knyttet til bålbrenning finner vi i Forskrift om brannforebygging § 3.

Brannlovgivingen har følgende forbud:
  • Det er forbudt å gjøre opp bål under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.
  • Det er forbudt å forlate et bål eller en grill før det er fullstendig slukket.
  • I sommerhalvåret - fra 15. april til 15. september - er det forbudt å brenne bål i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I tillegg pålegges den enkelte å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann. Dette betyr at all bålbrenning må skje innenfor trygge rammer.

Reglene for bålbrenning gjelder også for (engangs)grill eller andre bål- eller peisinnretninger som settes rett på bakken.

Brannsjefen eller Politimesteren kan nedlegge totalforbud mot åpen brenning i skogbrannutsatte perioder, uavhengig av hvor trygt den enkelte vurderer dette.

Kaffebål

Hvor kan jeg tenne bål?

I strandsonen godt unna skog og mark eller i egen hage, kan man også i sommerhalvåret tenne grill eller kaffebål i Bodø kommune. Samme regel gjelder i de fleste kommunene, men sjekk nærmere de lokale forurensningsvedtekter om åpen brenning.

Spørsmålet om man kan gjøre opp ild på tilrettelagte bålplasser hele året er ikke særskilt behandlet i loven. Kravene etter loven endres derfor ikke selv om det er lagt til rette for bålbrenning. Men tolkning av hva som er i nærheten av skog vil kunne bedømmes annerledes, ettersom avstanden fra bålet til skog kan ha en bedre brannbarriere enn hva man ellers kan forvente nær skogen. Her gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven sin aktsomhetsbestemmelse, hvor det heter at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges og at ild skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann.

Uansett må den enkelte utføre en helhetsvurdering av omstendighetene rundt bålplassen, som tilgjengelighet av slukkemidler, vind, oppmerksomhet m.m. Som sagt tidligere er det etter brannloven tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Anbefalinger

Vår anbefaling er å tolke forholdene restriktivt, slik at man er på den sikre siden. Uansett er det slik at hvis åpen brenning fører til brann så er aktsomhetskravet i loven normalt og pr definisjon overskredet og det er utført en ulovlig handling.

Internkontrollforskriften stiller krav til virksomheters sikkerhetsarbeid. Virksomheter (for eksempel barnehager, skoler, boligsameier m.fl.) skal forholde seg til Internkontrollforskriftens krav til skriftlig risikovurdering. I § 5 er arbeidsoppgavene til virksomhetene beskrevet. Link her.

Forurensningsregelverket knyttet til åpen brenning er nokså likt mellom kommunene i Salten, men med lokale tilpasninger. Her har vi brukt Bodø kommunes regelverk som eksempel. 

Etter Bodø kommune sin lokale forskrift om åpen brenning er hovedregelen at all bålbrenning er forbudt. Unntakene angir hva som er tillatt. Blant annet er åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og St. Hansbål tillatt.

Kaffebål er et uttrykk for bålets størrelse, bålet slik at det er egnet til kaffekoking eller grilling av for eksempel pølser på spidd. Bålet kan godt tennes for hyggens skyld, man trenger altså ikke å lage seg kaffe for å tenne bålet. Bål større enn kaffebål kan være St. Hansbål. Slike store bål kan kun tennes på St. Hansaften.

Bodø kommune sin lokale forskrift gir mulighet for å søke om dispensasjon fra
forurensningsforbudet. I Bodø kommune skal forurensningsdispensasjon søkes til Teknisk avdeling ved kommunaldirektøren.

Bål er en del av natur- og friluftslivet. Hyggeligst blir det når hensynet til omgivelsene er ivaretatt.

Bruk hodet - tenk branntrygghet.