Sertifisering

Våre sertifikater

  • NS-EN ISO   9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø
  • NS-EN ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø og HMS

Sertifikatene er utsedt av Kiwa Norge

Kvalitet og HMS

Salten Brann IKS sitt viktigste bidrag til samfunnet er å verne liv, helse, natur og materielle verdier, mot brann, eksplosjon, ulykker, farlig stoff, farlig gods og andre akutte ulykker, samt tilsiktede hendelser.

I Salten Brann IKS drives det et systematisk forbedringsarbeid:

  • Selskapet skal kunne levere målrettede tjenester på en sikker og forutsigbar måte til befolkningen
  • Medarbeidere skal oppleve et trygt og utviklende arbeidsmiljø hvor de ikke skal skade seg eller forulykke i tjeneste
  • Selskapet skal oppnå de mål og resultater som forventes av styret og eierne samt øvrige relevante samarbeidspartnere
  • Selskapet skal aktivt bidra som aktør for å redusere konsekvenser av akutt forurensning
  • Selskapet har etablert miljø- og klimamål for å redusere miljøbelastningen fra egen aktivitet

Våre ledelsessystemer utvikles og forbedres kontinuerlig gjennom nye mål, revisjoner, ledelsens gjennomgang sammen med fortløpende innspill til forbedring i det daglige.

Vårt ledelsesystem omfatter hele virksomheten hvor våre sertifikater er tilknyttet selskapetes lokasjoner på Fauske og i Bodø.