For at brannvesenet skal kunne ha- og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten av fyringsanlegg må nyinstallasjoner av ildsted og vesentlige endringer av fyringsanlegg meldes inn.

Husk at det er like viktig å melde fra dersom du ikke bruke anlegget eller bruker det mindre enn tidligere. Det gjør at vi kan bruke tid på å forebygge brann der det er behov. 

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Nytt ildsted

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted, men vi anbefaler å benytte sertifisert montør. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder.

Meld fra om nytt ildsted her

Vesentlige endringer kan være:

  • Større endringer på fyringsmønster siden siste feiing/tilsyn. 

  • Endret oppstillingsvillkår for skorstein (rehabilitert skorstein). 

  • Fjernet ildsted 

  • Forlenget skorstein 

  • Satt på/fjernet pipehatt/beslag 

Du kan melde fra om endringer til post@saltenbrann.no