3 av 4 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige, - dødsfall som følge av brannen.  

Trygg Hjemme Salten ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.  

Trygg Hjemme Salten er et forpliktende samarbeid for å møtes jevnlig for å ivareta, opprettholde og utvikle:  

  • Samarbeid mellom tjenestene- og mellom tjenestene og brannvesenet  

  • Risikokartlegging  

  • Planlegging av sikkerhetstiltak  

  • Gjennomføring av sikkerhetstiltak  

  • Løse enkeltsaker  

  • Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeidet generelt 

Rapportering og evaluering av sikkerhetsarbeidet skjer i partenes ordinære organisasjon. Det enkelte samarbeid foretar en felles evaluering hvert år. 

Partene i Trygg Hjemme skal innenfor gjeldende budsjett utarbeide forslag til aktivitetsplan som innspill til den enkelte virksomhets budsjettarbeid for påfølgende kalenderår. 

  

Dersom du føler deg ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne- kontakt oss! Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet, og trenger råd og veiledning