Kommunen fastsetter feie- og tilsynsgebyr

Det er kommunestyret selv som kan fastsette lokal forskrift om gejnnomføring av gebyr for  feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hjemmelen er imidlertid avgrenset til gebyrfastsettelse til feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette innebærer at det ikke kan fastsettes gebyrforskrift med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven for tilleggstjenester.

Kommunens samlede gebyrinntekter kan kun dekke kostnadene med å utføre tjenesten, og er avgrenset til selvkost. Det er kun direkte og inndirekte kostnader knyttet til oppgavene feiing og tilsyn med fyringsanlegg som inngår i beregningsgrunnlaget for selvkost.

Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål om gebyrets størrelse og hvordan kommunen dekker sine kostnader med tjenesten.

Dette dekker feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyret dekker

  • Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk etter behov
  • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegget etter behov
  • Tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Behov og hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegget

Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer utgjør sannsynlighet og konsekvens for brann, som igjen fastsetter risiko og behov. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Lurer du på når neste feiing og tilsyn skal finne sted må du kontakte feiertjenesten.

Gjennomsnittlig feiing og tilsyn i boliger ligger på hvert 4-6 år.

Gjennomsnittlig feiing og tilsyn i fritidsboliger antas å være 6-10 år.

Salten Branns rolle og ansvar

Salten brann sørger for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen sørger feieren for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Salten Brann sørger for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Eier av fyringsanlegget er selv ansvarlig for riktige opplysninger om fyringsanlegget og bruk.