Tilfredsstillende atkomst for feiing og tilsyn med fyringsanlegget er et funksjonskrav som innebærer at feieren/brannforebyggeren skal kunne gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse.

Hele fyringsanlegget skal være tilgjengelig for inspeksjon

Alle rom tilknyttet fyringsanlegget skal være tilgjengelig ved tilsyn av fyringsanlegget og ved feiing dersom ikke annet er beskrevet i varslet. Dersom dette ikke er mulig må du på annen måte dokumentere fyringsanleggets tilstand eller gi tilgang til anlegget på et annet tidspunkt.

Det må være tilstrekkelig høyde under tak i kjeller og på loft til at feieren/brannforebyggeren kan utføre sine oppgaver på en faglig tilfredsstillende måte. Det er spesielt ved feiing og uttak av sot mye utstyr som skal være med frem til fyringsanlegget, og det er behov for å ha en tilfredsstillende arbeidsstilling under arbeidet.

Sikring på tak

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, skal det være tilfredsstillende atkomst helt frem til skorsteinen. Det vil si at stige, plattform, gangbro og annet taksikringsutstyr eller en kombinasjon av disse må benyttes.

Dersom høyden på skorsteinen er over 120cm fra toppen og ned til taket, må feieplattform eller feieluke over takmonteres.

Arbeidstilsynets regelverk krever ikke typegodkjente stiger, men likevel gjelder regelverkets krav til styrke, stabilitet og vernekrav. Gjeldende NS EN standarder for slike produkter er å forstå som preaksepterte løsninger. For løse stiger vises det til NS EN 131 1-4, for tilbehør for tak/taksikringsprodukter til NS EN 12951 og for forankringspunkt og takkroker NS EN 516 og 517. 

Ved feiing fra luke på loft må eieren sørge for atkomst til luken.

Sikring opp til tak

Atkomstveien opp til taket har samme funksjonskrav som sikring på tak. det vil si at den skal holde samme kvalitet og styrke som standardisert utstyr, men trenger ikke være typegodkjent.

Atkomst via stige skal være sikret mot utglidning og velt i alle retninger. Stiger over 5 meter skal alltid være fast sikret. Stigen bør, så frem til det er mulig være minst 1 meter høyere

 

Lovverk og veiledninger