Tilfredsstillende atkomst for feiing og tilsyn med fyringsanlegget er et funksjonskrav som innebærer at feieren/brannforebyggeren skal kunne gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, uten fare for skade på liv og helse.

Hele fyringsanlegget skal være tilgjengelig for inspeksjon

Alle rom tilknyttet fyringsanlegget skal være tilgjengelig ved tilsyn av fyringsanlegget og ved feiing dersom ikke annet er beskrevet i varslet. Dersom dette ikke er mulig må du på annen måte dokumentere fyringsanleggets tilstand.

Det må være tilstrekkelig høyde under tak i kjeller og på loft til at feieren/brannforebyggeren kan utføre sine oppgaver på en faglig tilfredsstillende måte. Det er spesielt ved feiing og uttak av sot mye utstyr som skal være med frem til fyringsanlegget, og det er behov for å ha en tilfredsstillende arbeidsstilling under arbeidet.

Sikkerhet ved feiing

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, skal adkomst til skorsteinen utføres slik at det ikke gir unødig fare for fall. Det vil si at stige, plattform, gangbro og annet taksikringsutstyr må være utformet og sikret etter harmoniserte standarder eller dokumentert likeværdig utført.

Harmoniserte standarder for sikringsprodukter for adkomst på tak
BeskrivelseHarmonisert standard
For løse stiger opp til takNS-EN 131 1-4
Takstiger og taktrinnNS-EN 12951:2005
Feieplatå og takbroerNS-EN 516:2006
TaksikringskrokerNS-EN 517:2006

Adkomst til tak

  • Stige opp til tak skal rage minst 1 meter over takflaten, med mindre der er andre måter å holde seg fast på en sikker måte. 
  • Stigen skal så frem til at det er praktisk mulig sikres i toppen eller sikres på annen måte for å unngå at den sklir til siden.
  • Stigen skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette under bruk.  
  • Stigen skal være oppstilt slik at den står stødig under bruk.
  • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs eller bakover.
  • Stigen skal stå i ca 75° vinkel. Dette gjør at stigen står stødig. 
  • Stiger og skyvstiger som er satt sammen av flere deler, skal settes opp slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre.
  • Mobile stiger skal sikres.

Adkomst på tak

Høyden fra arbeidsplattform opp til toppen av skorsteinen/feieluke skal maksimalt være 120 cm. 

Takstige, taktrinn, gangbro og feieplattform skal være montert helt frem til skorsteinen.

Gamle stiger uten produktdokumentasjon som har tilsvarende utforming og styrke som beskrevet i harmonisterte standarder skal sikres til takets bærende konstruksjon.

Stige festet med kjetting eller tilsvarende rundt skorsteinen er ikke tilstrekkelig sikret.

Adkomst til feieluke/sotluke

Det skal være tilstrekkelig rom rundt luke til utstyr og å kunne arbeide i en normal arbeidsstilling.

Ha god belysning om mulig.

Adkomstveien skal være tilstrekkelig stor at nødvendig utstyr skal kunne fraktes frem til arbeidssted uten vesentlig fare for liv, helse og materielle verdier.

Lovverk og veiledninger