Samarbeid skal styrke beredskapen

Bodø kommune utvider suksessprosjektet SAMLOK Nord og signerer en intensjonsavtale mellom Nordland politidistrikt, Nordland sivilforsvarsdistrikt, Nordlandssykehuset og Salten Brann IKS. Utvidelsen av samarbeidet skal styrke beredskapen, og øke tryggheten for befolkningen i nord.

SAMLOK Nord på Albertmyra samler operasjonssentralene til politiet, brannvesenet og akuttmedisinsk nødsentral. SAMLOK-prosjektet mellom Salten Brann, Nordlandssykehuset, Nordland politidistrikt har vært en stor suksess.

Albertmyra er allerede gjenstand for videreutvikling. Bodø kommune eier tomten som brannstasjonen/SAMLOK er i dag, og har opsjon hos Nordland Fylkeskommune på kjøp av den like store nabotomten. Samarbeidsprosjektet omtales som Albertmyra II og er først og fremst et bygg -og infrastrukturprosjekt.

Målet er å samle utrykningsenhetene under samme tak. Dette skal legge til rette for forebygging, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser. I tillegg ligger det store muligheter for samtrening mellom beredskapsressursene.

Derfor etableres en mulighetsstudie som ledes av Bodø Kommune gjennom nærings-og utviklingsavdelingen med en prosjektgruppe hvor alle etatene er representert. Vi skal utnytte de positive erfaringene vi allerede har med samarbeidet, og studiet vil inngår som en del av prosjektet Bodø - Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad. 

Selve studie skal etter plan finansieres i hovedsak gjennom sikkerhet og beredskapsprosjektet. Det er ikke mulig å tallfeste en økonomisk ramme for en offentlig anskaffelse før egne vurderinger og utredninger foreligger.

Muligheter som skal undersøkes er:

  • Kontorer, lagre og andre funksjoner for Nordland sivilforsvarsdistrikt. Bodø kommune har et lovpålagt ansvar for lager og vedlikehold for sivilforsvaret.
  • Utrykningsenhet for Nordlandssykehusets ambulanser.
  • Deler av Nordland politidistrikts behov for lokaler og infrastruktur, herunder kontorer for distriktsledelsen.
  • Lokaler og infrastruktur knyttet til kompetanseheving, trening og øvelser.
  • Driftssynergier – som f. eks felles vaske -og servicehall

 I utvidelsen av samarbeidet skal ny infrastruktur og flere beredskapsfunksjoner samlet kunne bidra til et enda sterkere fagmiljø, samtrening blant innsatspersonell og et unikt kunnskapsbasert samarbeid mellom beredskapsaktørene. Folk skal føle seg trygg på at vi har en god beredskap som utfyller samfunnsoppdraget vårt.

Dagens samkjørte beredskap på Albertmyra er en viktig pilar i «Bodø – Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad», på linje med Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Luftfartstilsynet og Nord Universitet. 

Albertmyra har allerede en tydelig nasjonal posisjon som et regionalt beredskapssenter med flere instanser og funksjoner samlokalisert som utfyller et felles samfunnsoppdrag. Mulighetene for utvidelse er mange, og dette kan bli en unik klynge av beredskapsaktører i nordisk sammenheng, om ikke i Europeisk forstand.