Her er en liten oversikt over faremomenter ved feil oppsatte skorsteiner og skadde skorsteiner, og noen forslag til utbedringsmetoder. Hovedvekten er lagt til skorsteiner i boliger tilknyttet ildsteder og varmeanlegg med fast eller flytende brensel.

Ved utbedringer av skorsteinen er det viktig å være klar over forskjellen på en bygningskonstruksjon og et sertifisert/ typegodkjent produkt. Murte peiser og teglskorsteiner er bygningskonstruksjoner. Anerkjente løsninger for utførelse av slike finns i TEK og byggdetaljblad 552.135. For sertifiserte/typegodkjente produkter, som elementskorsteiner, ovner og elementpeiser, gjelder monterings-/bruksanvisningen som dokumentasjon. Det er en forutsetning at monteringsanvisningen for de aktuelle rehabiliteringsløsningene følges nøye, og at arbeidet utføres av kvalifisert personell.

Faremomenter ved feil oppsatt skorstein

Feiloppsatte skorsteiner utgjør en stor brannrisiko. Det er antatt at feilmontering er hovedårsaken til boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Eksempel på feil:

 • Innkledning av skorsteinen
 • Treverk inntil teglskorsteinen
 • Manglende utstikk på teglskorsteinen gjennom bjelkelag, tak eller mot tilstøtende vegg
 • Manglende fôringsrør eller åpninger mellom fôringsrør
 • Feil montering av røykrørsinnføring fra ildsted, f.eks. hvis det ikke er brukt røykrørsinnføring som anvist av skorsteinsprodusent
 • Manglende mulighet for fri bevegelse i lengderetning i forhold til omgivende bygningsdeler
 • Dårlig fundamentering

Faremomenter ved skadet skorstein

Eksempel på farer og ulemper som kan oppstå hvis en skadet skorstein ikke blir utbedret kan være:

 • Ildsted vil fungere dårlig på grunn av ujevn trekk
 • Deler av skorsteinen kan falle ned fra taket, og utgjør dermed et sikkerhetsproblem
 • Overflatetemperaturen mot brennbart materiale, spesielt i gjennomføringer gjennom etasjeskillere, tak og tilstøtende vegg kan bli så høy at det er fare for antennelse hvis det oppstår sotbrann i skorsteinen
 • Konstruksjoner rundt skorsteinen kan skades av fukt
 • Røykgasser kan trenge inn i boligen. Dette kan gi sotskader, og ved alvorlige tilfeller helseskadelig

Forutsetning ved utbedring

Velg den utbedringsmetoden som sikrer at skorsteinen og tilknyttede ildsteder blir tilpasset  hverandre. God tilpasning er avgjørende for funksjon og forebygging av skader. Det er skorsteinen som er dimensjonerende for hvilke ildsteder som kan tilknyttes. 

Teglskorstein/Betongskorstein

Det er ofte mulig og reparere og rette opp skader og feilmonteringer på en teglskorstein ved å utbedre hver enkelt skade eller feil hver for seg. Dette kan bli en tidkrevende jobb som kan kreve større inngrep i bygningskonstruksjoner og innredning. Ved slike løsninger bør man ta skorsteinens alder i betrakting. I en gammel skorstein kan det være skader og svakheter som ikke er synlige før en sotbrann. Gamle uisolerte skorsteiner er også mer utsatt for varmegjennomtrengning.

Ved bruk av fôringsrør som rehabiliteringsmetode behøver man ikke å utbedre mindre sprekker og riss i skorsteinen som ikke er av konstruksjonsmessig betydning. Det er viktig å tenke på at skorsteinens innvendige dimensjon reduseres ved bruk av fôringsrør, derfor er det ikke alltid mulig å remontere et ildsted etter rehabilitering av skorsteinen.  Det nye røret som settes ned i skorsteinen, ivaretar tetthetskravet som stilles til skorsteiner. Derimot må man utbedre konstruktive feil på skorsteinen, slik som:

 • Feil ved gjennomføring gjennom bjelkelag. Manglende utstikk på teglskorstein behøver likevel ikke utbedres hvis skorsteinen rehabiliteres med godkjente rehabiliteringssystemer som tillater dette.
 • Skader/brudd på grunn av opplegg og innfestninger
 • Åpne hull og større sprekker

 

Utbedring av røykkanal med støpemasse

Denne rehabiliteringsmetoden av skorsteiner må man være klar over at alle avstandskrav til treverk blir uforandret. Det vil si at hvis grunnen til rehabilitering er feil oppstilling er ikke dette noen god løsning. Det kan derimot være en god metode for å forlenge levetiden til en skorstein som i utgangspunktet er forsvarlig oppstilt. Denne metoden kan også brukes på elementskorsteiner.

Før man starter utbedring, må skorsteinen rengjøres og inspiseres innvendig av feiervesenet eller av et skorsteinsrehabiliteringsfirma. 

Sertifiserte/typegodkjente skorsteiner

Ved rehabilitering av slike skorsteiner er det viktig at man følger produsentens anvisinger. For slike skorsteiner er det stort sett egne systemer som skal brukes. Utskifting av skadde fôringsrør, støpemasse og nedsenking av nytt rør i eksisterende løp er noen alternativer for disse.

Utskifting av øvre del av skorsteinen

Teglskorsteiner som blir bygd opp igjen av tegl, skal ha helsteinsvange i den kalde delen, det vil si gjennom kaldt loft og over tak. Dette er svært omfattende og arbeidskrevende, og det er derfor kommet mange prefabrikkerte systemer som kan benyttes for å isolere gamle skorsteiner i hele lengden, eller som kan erstatte bare den øverste delen med en isolert skorstein.

   Ved utskifting av hele eller deler av skorsteinen må man enten etablere et nytt fôringsrør i hele skorsteinens lengde , eller eksisterende skorstein må ha en røykkanal med tverrsnitt som kan skjøtes med en tilnærmet lik røykkanal som kan gi en godt isolert skorstein i den kalde og mest utsatte delen av skorsteinen.