Teglskorsteiner er den vanligste skorsteinstypen på hus bygget før 1970. En teglskorstein er i utgangspunktet en god og sikker skorstein forutsatt at den er satt opp og vedlikeholdt på riktig måte. 

Det finnes teglskorsteiner med forskjellig oppbygging og veggtykkelse, men kravene er stort sett like for alle typer oppbygging. For å endre kravene til skorsteinen kan den oppgraderes til en isolert skorstein. Les hvordan den kan oppgraderes her.

Avstand til konstruksjoner av Brennbare materialer

For at brann ikke skal oppstå rundt pipa må det være trygge avstander fra innsiden av pipa og ut til brennbare materialer. Det skal være minst 230mm eller på annen måte sikres at temperaturen på tilstøtende brennbare materialer ikke overstiger 80 grader. Dette gjelder mot byggningskonstruksjoner, skap, kleskott etc. Avstandskravet gjelder ikke golvbord, himlingspanel og listverk av tre dersom skorsteinen har minst 20mm tykk puss og egnet ubrennbart plate mellom treverk og mur.

Bilde viser hvilke avstand det skal være fra innsiden av pipa og ut til brennbare materialer.

Bilde av teglpipe gjennom gulv

Avstand til veggflater av brennbare materialer

Alle sider av Røykløpet skal være tilgjengelig for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker og skader. Skorsteinen med minst 110mm tykkelse kan stilles opp med minst 100mm avstand til veggflate av brennbart materiale. Dette gjelder også helsteinspipe (230mm). Dersom skorsteinen har ventilasjonskanal/luftekanal, kan denne siden dekkes helt med vegg av brennbart materiale dersom veggen ikke forankres i pipa.

Bildet unde illustrerer hvordan tilstøtende vegg og veggflater kan utføres mot helsteins pipe (230mm tykkelse). 

Bilde av teglskorstein mot forskjellige vegger

Avstand til tilstøtende vegg av brennbart materiale

Inntil to vegger av brennbart materiale kan monteres mot skorsteinen, men bare en vegg mot ett hjørne. For halvsteins pipe (110mm veggtykkelse) må hjørnet av pipa mures ut slik at det blir minst 230mm tykkelse på pipa som vist på bildet under.

bilde av teglskorstein mot vegg

Sotluke

Alle skorsteiner skal ha sotluke for uttak av sot ved bunnen av røykkanalen. Sotluka skal være lett tilgjengelig med fri avstand forran slik at luka kan åpnes og sot kan fjernes på en sikker måte. Avstanden fra sotluka til brennbart materiale skal være minst 300mm av hensyn til varmeutvikling ved sotbrann eller på annen måte sikre at det brennbare materiale ikke antennes. Og sotluka skal ikke plasseres i rom der det kan forekomme brennbare gasser. Er det ildsted koblet på pipa i samme etasje som sotluka bør røykrøret være montert minst 200mm over sotluka.

For dypdykk i lovverk og byggeregler for teglskorsteiner og eiers ansvar kan du se nærmere på kulepunktene under.