Tilsyn innebærer kontroll av at plikter gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven blir overholdt og eventuell reaksjon.

Tilsyn gjennomføres med alle fyringsanlegg som benyttes til oppvarming.

  • Fyringsanleggets branntekniske egenskaper blir kontrollert
  • Adkomst for feiing blir kontrollert
  • Fyringsmønster og andre forhold som har betydning for å fastsette behov for feiing av røykkanaler og skorstein kartlegges.
  • Du får innføring/veiledning i fyringsteknikk
  • Du får informasjon om brannvern i hjemmet.