Behovet for feiing er basert på kjente risikofaktorer med fyringsanlegget. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster ved siste feierbesøk vil være utgangspunktet for vurdering av neste besøk. behovet avgjøres av feier/Brannforebygger og endres ikke uten at nye opplysninger kommer til som har betydning for risikoen for brann.

Fyringsanleggets kvalitet vurderes ut fra type skorstein, ildsted og andre komponenter tilhørende fyringsanlegget som utgjør risiko for brann, og hvordan fyringsanlegget er bygget og vedlikeholdt.

Fyringsmønster vurderes ut fra sotmengde ved feiing og opplysninger fra eier om hvor ofte og hvordan fyringsanlegget brukes.

Hva om ting endrer seg underveis?

Som eier er du meldeplikt om alle vesentlige endringer på fyringsanlegget. Alle endringer på fyringsanlegget og fyringsmønster blir med i vurdering av behov for feiing.

Dersom du må svare Ja på minst en av punktene under må du melde fra til oss:

  • Har du byttet ildsted?
  • Har du rehabilitert skorsteinen?
  • Har du fyrt vesentlig mer enn tidligere?
  • Har du fyrt vesentlig mindre enn tidligere?
  • Er du ny eier/beboer? Det kan hende du har et annet fyringsmønster enn forrige eier.