Hvert år rykker brann- og redningsvesenene ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Mange flere oppstår uten at nødetatene blir kontaktet.

Fyringsanlegg har over lang tid blitt tett fulgt opp av brann- og redningsvesenet, og derfor er ikke brann i fyringsanlegg som sprer seg videre til byggverket et stort problem i Norge. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til bygningen. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på riktig bruk og vedlikehold av fyringsanlegg, slik at tilstanden av disse ikke utvikler seg i negativ retning.

Det er kommunene som skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.