Feiertjenesten i Salten Brann IKS leverer feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg på vegne av våre eierkommuner. Dette blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter som regulerer feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Behovet for tilsyn og feiing er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet og fyringsmønster, bygningstype og informasjon om endringer utgjør sannsynlighet og konsekvens for brann, som igjen fastsetter risiko og behov. Tilsyn og feiing vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er derfor ikke en fast hyppighet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Før feieren kommer til deg vil du som hovedregel motta et varsel om tilsyn og feiing via SMS. I noen tilfeller kan du bli oppringt eller at feieren kommer uanmeldt.

Kommer feieren uanmeldt er dette som oftest at vi ikke har fått kontakt med deg gjennom andre kanaler. Vi spør alltid om det passer når vi kommer eller blir enig med deg om et tidspunkt for gjennomføring. Vi kommer alltid uniformert og har ID-kort.

Slik forbereder du deg til Salten Brann kommer på varslet tilsyn og feiing 

 • Gjør beboere oppmerksom på at tilsyn med fyringsanlegget kommer 

 • Dersom det er nødvendig å feie pipa er det viktig at du ikke fyrer i ildstedene 

 • Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon og at sotluke/feieluke kan åpnes for uttak av sot og feiing 

 • Sørg for at stige opp til og på tak er tilstrekkelig sikret for trygg og sikker adkomst ved inspeksjon og feiing fra tak 

 • Ha monteringsanvisninger og annen dokumentasjon på fyringsanlegget tilgjengelig (har du det ikke er det også greit) 

 • Finn frem slokkeutstyr, test røykvarsleren og bytt batteri om nødvendig 

 • Vær aktivt med på tilsynet og bidra med opplysninger om fyringsanlegget 

Dette gjør vi ved Tilsyn 

 • Kontrollerer adkomst på tak 

 • Feier skorstein ved behov 

 • Fjerner sot fra sotluke 

 • Føre tilsyn med fyringsanlegget 

 • Gi generell brannverninformasjon (plassering av røykvarslere og slokkeutstyr, Rømningsforhold m.m) 

 • Gi fyringsteknisk veiledning 

Eiers ansvar 

Etter at du har mottatt varsel om tilsyn og feiing, må du sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon. Det vil si at ildsted, pipe og evt matesystemer skal kunne kontrolleres i sin helhet, og at pipa og røykløp skal kunne feies på en tilstrekkelig god og sikker måte. 

Taksikring 

 • Takstiger og annet sikringsutstyr på taket skal være tilfredsstillende utført og sikret etter gjeldende forskrifter 

 • Taksikringsutstyr skal som hovedregel være sikret til takets bærende konstruksjon og være i god stand 

 • Andre sikringsalternativer som gir tilsvarende god sikkerhet som standardiserte sikringsutstyr kan benyttes dersom dette kan dokumenteres og kan benyttes uten spesiell opplæring 

 • Rotstigen skal minst nå en meter over overgang fra rotstigen til takstige 

 • Rotstigen skal være tilstrekkelig sikret mot utglidning til siden og bakover. 

 • Der pipa er høyere enn 1,2 meter over tak skal det være montert en feieplattform i samme utførelseskvalitet som annet taksikringsutstyr  

Informasjon om krav til taksikringsutstyr 

 • Veiledning til forskrift om brannforebygging §6 eiers plikter 

Pipehatt 

Har du pipehatt må denne kunne åpnes uten bruk av spesialverktøy eller være utformet slik at feiing og inspeksjon av skorsteinen kan utføres tilfredsstillende. 

Hjemmelsgrunnlag for tilsyn og feiing med fyringsanlegg 

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17. 

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6. 

 

Spørsmål og svar