Tidsplan for dagen er som følger: 

09.30 – 11.00   Representantskapsmøte Salten Brann IKS 
11.00 – 11.45   Årsmøte Salten IUA (- Hamarøy, + Røst og Rødøy)
11.45 – 12.30   Lunsj
12.30 – 14.00   Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten
14.00 – 15.30   Representantskapsmøte Iris Salten

Møtet gjennomføres i Salten branns lokaler på Albertmyra i Bodø.

Agenda for representanskapsmøtet i Salten brann IKS:

Sak 01/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 03/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 04/23 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Sak 05/22 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Sak 06/22 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 07/22 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2022
- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
Sak 08/22 Selskapets årsmelding for 2022
Sak 09/22 Eventuelt

Lenker til saksdokumentene finnes ute til høyre på siden.