Brannordning og planer

De kommunale brannordningene for deltakerkommunene i Salten Brann IKS har i løpet av 2021 blitt oppdatert som en del av ny brannordning for selskapet. Som en følge av den nye brannordningen besluttet styret i februar 2021 at Salten Brann skulle utarbeide en kompetanse- og materiellplan for beredskapsavdelingen i selskapet.  I tillegg ble det besluttet at det skulle utarbeides en egen stasjonsplan og notat vedrørende retningslinjer for slokkevannsforsyning, og at disse 4 dokumentene samlet utgjorde en plan for helhetlig tjenesteleveranse (leveranseplanen) for Beredskapsavdelingen 2023 – 2026. 

Formålet med leveranseplanen er å sikre at det samlet er riktig kompetanse, kapasitet og kvalitet på materiell, beskaffenhet på stasjonene samt tilgang på slokkevann for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med lover, forskrifter og HMS-bestemmelser samtidig som langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas. Leveranseplanen skal sikre at Beredskapsavdelingen kan oppfylle krav og forventninger til tjenesteleveransen som angitt i ny brannordning.

 

Implementering

Implementeringsplanene for kompetanse, materiell, stasjon og slokkevann utgjør en helhetlig plan for iverksettelse og gjennomføring av vedtakene av selskapets styre (april 2022) og i representantskapet 6. mai 2022. 

Vedtaket i representantskapsmøtet i mai 2022 bestod av totalt 10 punkt (se egen protokoll for komplett oversikt (PDF, 560KB)):

  1. Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for perioden 2023 - 2026 vedtas.
  2. Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for selskapets ressurs og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026.
  3. Stasjonsplan vedtas og eierkommunene bes vurdere oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i kommende budsjett- og økonomiplanperioder. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten sone, jfr. krav fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold.
  4. Retningslinjer for slokkevann vedtas og eierkommunene bes hensynta dette i kommunenes planprosesser.
  5. Selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon, i tråd med kommuneproposisjon.
  6. Kostnader forbundet med ny brannordning som ivaretar oppgradering av nødvendig kompetanse og anskaffelse av materiell skal finansieres iht plan framlagt i denne saken.
  7. Disponering av premiefond og premieavviksfond samt øvrig finansiering skal framkomme i budsjettinnstillingen for perioden 2023 – 2026.
  8. Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.
  9. Finansiering av tankbiler eller andre løsninger for å ivareta behov for slokkevann dekkes av den enkelte kommune
  10. Salten Brann bes gå i dialog med den enkelte kommune for å finne hensiktsmessige løsninger for det som er kommunenes ansvar i forbindelse med planverket.

Det startes nå en prosess i selskapet for å implementere planene i tidsrommet 2023-2026.