Innledning

Det vises til ny brannordning av 2021 og plandokument gjeldende for 2023 – 2026 for beredskapsavdelingen. Plandokument (dvs. helhetlig tjenesteleveranse, kompetanseplan, materialplan, stasjonsplan og notat vedr slokkevannsforsyning) vedtatt av selskapets styre (april 2022) og i representantskapet i 6. mai 2022. Herunder ligger bakgrunn for implementering av stillingsøkning for deltid.

 

Økning av stillinger på deltid

I dialogmøtene med eierkommunene ble fem overordnede temaer belyst for å styrke den totale beredskapen for hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig i forebyggende- og beredskapsarbeid. I punkt 4; Styrket kompetanse og HMS innebærer flere timer til trening og øving. Et tiltak for å heve kompetansen på innsatspersonell er å øke det årlige timetallet. 

Den nye brannordningen har et tidsperspektiv på 4 år med en trinnvis økning i arbeidstid hvert år. Første endring skjer i 2023 følgende økning - 8 timer mer per år for konstabler og 13 timer mer per år for utrykningsleder - til bruk for mer trening og øvelser.

Vi vil arrangere et teams møte den 10. januar 2023 klokken 18:00 hvor dere vil få mer informasjon om endringene, samt mulighet for spørsmål. Link til møte 

Rekkefølgen i prosessen fremover:

  1. Utsending av informasjonsbrevet og ytterligere informasjon på denne nettsiden (desember 2022)
  2. Informasjonsmøte for de ansatte på Teams (januar 2023) Link til møte 
  3. Elektronisk signering av avtale om stillingsendring hvor de ansatte samtykker til endringene av stillingsstørrelsen fra 01.01.2023 (januar 2023)
  4. Elektronisk signering av nytt tilsetningsbrev med oppdatert stillingsstørrelse med virkning fra 01.01.2023 og taushetserklæring (februar 2023)

Stillingsendringen/avlønningen vil ha tilbakevirkende kraft fra 01.01.2023.

Vi ser frem til muligheten med mer tid til trening og øving som igjen bidrar til økt kompetanseheving og styrket HMS i hver enkel kommune.

Dere vil også bli laget et informasjonsbrev dere kan levere til deres hovedarbeidsgiver i forhold til den nye brannordningen og endringene denne fører til i forhold til deres deltidsstilling hos oss.

Vi vil sende ut mer informasjon i løpet av første halvår 2023, rundt endringene i antall timer per år for de resterende 3 årene (2024-2026). Her er likevel en grov skisse:

Fremdrift

Siden oppdateres fortløpende.