Innledning

Det vises til ny brannordning av 2021 og plandokument gjeldende for 2023 – 2026 for beredskapsavdelingen. Plandokument (dvs. helhetlig tjenesteleveranse, kompetanseplan, materialplan, stasjonsplan og notat vedr slokkevannsforsyning) vedtatt av selskapets styre (april 2022) og i representantskapet i 6. mai 2022. Herunder ligger bakgrunn for implementering av stillingsøkning for deltid.

 

Økning av stillinger på deltid

I dialogmøtene med eierkommunene ble fem overordnede temaer belyst for å styrke den totale beredskapen for hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig i forebyggende- og beredskapsarbeid. I punkt 4; Styrket kompetanse og HMS innebærer flere timer til trening og øving. Et tiltak for å heve kompetansen på innsatspersonell er å øke det årlige timetallet. 

Den nye brannordningen har et tidsperspektiv på 4 år med en trinnvis økning i arbeidstid hvert år. Første endring skjer i 2023 følgende økning - 8 timer mer per år for konstabler og 13 timer mer per år for utrykningsleder - til bruk for mer trening og øvelser.

Vi arrangerte et teams møte den 10. januar 2023 hvor de ansatte fikk mer informasjon om endringene, samt mulighet for spørsmål. Vi har tatt opp dette møtet og filmen finner dere her:  Link til video Presentasjon og referat fra møtet som du finner under "dokumenter" til høyre.

Stillingsendringen/avlønningen vil ha tilbakevirkende kraft fra 01.01.2023.

Vi ser frem til muligheten med mer tid til trening og øving som igjen bidrar til økt kompetanseheving og styrket HMS i hver enkel kommune.

Dere vil også bli laget et informasjonsbrev dere kan levere til deres hovedarbeidsgiver i forhold til den nye brannordningen og endringene denne fører til i forhold til deres deltidsstilling hos oss.

Rekkefølgen i prosessen fremover:
TidspunktProsess
Desember 2022Legge ut informasjon på denne nettsiden og gjøre den kjent blant mannskapene 
10.01.2022Informasjonsmøte for de ansatte på Teams
Februar 2023Elektronisk signering av avtale om stillingsendring hvor de ansatte samtykker til endringene av stillingsstørrelsen fra 01.01.2023 (se mal til høyre på siden)
Mars 2023Elektronisk signering av nytt tilsetningsbrev med oppdatert stillingsstørrelse med virkning fra 01.01.2023 og taushetserklæring 

Vi vil sende ut mer informasjon i løpet av første halvår 2023, rundt endringene i antall timer per år for de resterende 3 årene (2024-2026). Her er likevel en grov skisse:

Fremdrift

Siden oppdateres fortløpende.