Møtet gjennomføres i Salten brann sine lokaler på Albertmyra i tidsrommet 15:00 - 18:00. Agenda er som følger:

Sak 28/24 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 29/24 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 15. april 2024
Sak 30/24 Konstituering av nytt styre (instrukser, møteplan, strukturer og rutiner)
Sak 30/24 Økonomirapportering periode 05/24
Sak 31/24 Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028
Sak 32/24 Møteplan for eiermøte – 26. – 27. september 2024
Sak 33/24 Etablering av alarmselskap – justert prosessplan
Sak 34/24 Revisjon av brannordning – justert prosessplan
Sak 35/24 Revisjon av virksomhetsstrategi – justert prosessplan
Sak 36/24 Orientering - styreleder og daglig leder
Sak 37/24 Instruks for styret i Salten Brann IKS - revidering

Vel møtt!