Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt at organisering av 110- regioner skal følge politidistriktenes yttergrenser. (Jfr. rundskriv fra DSB av 15.03.2016).

Bakgrunnen for flyttingen var harmonisering mellom politidistriktene og 110-regionene.
Dette medførte at Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune ble flyttet over til 110-sentralen i Troms.

Gratangen kommune inngikk samarbeid med Ofoten Brann og faller derfor inn under dekningsområdet til 110-sentralen i Nordland.