Skoler, samfunnshus, idrettshaller o.l. brukes sporadisk av lag og foreninger til overnatting. Ofte er det barn og unge som overnatter, gjerne i følge med reiseledere.

Slike bygg er ikke er bygget for overnatting. Ved planleggingen av bygget er det ikke tatt høyde for overnatting og bygget er heller ikke godkjent for overnatting. I utgangspunktet har derfor rektor, eller den som disponerer over bygget, ikke lov til å låne ut bygget til overnatting. Men ved å legge til rette med organisatoriske tiltak er det fullt mulig å få dette til.
Ved å vurdere risikoforholdene og beskrive sikringstiltak kan den som disponerer bygget lage instruks for sporadisk utlån til overnatting. Et slikt arbeid skal utføres i tråd med Internkontrollforskriften sine retningslinjer. Instruks utarbeides ved å jobbe seg gjennom de 8 arbeidspunktene i forskriftens § 5.

Her finner du Internkontrollforskriften.

Det er viktig at ansvarsperson(er) i lag/forening blir gjort kjent med instruksen og forhold rundt denne.

Innholdet i en overnattingsinstruks vil variere, men typiske sikkerhetsforanstaltninger kan være beskrivelse av:

  • Hva/hvilke rom som lånes ut
  • Hva rommene kan brukes til/eventuelle begrensninger
  • Maks personantall
  • Krav til vaktordning, herunder våken nattevakt
  • Varslingsrutiner
  • Rømningsinstruks
  • Rutinemessig varsling til nærmeste 110-sentral om overnattingen
  • Nøkler og låsing
  • Renhold og ryddighet

Erfaringsmessig skjer utlån til overnatting ofte ved at nøkkel overleveres uten annet enn muntlig oppfølging. Brannvesenet anbefaler at utlåner overleverer skriftlig instruks til foreningens representant. Samtidig som de forsikrer seg at instruksen er forstått. Samtidig kan utlåner gjerne be om signatur på utlevering av instruks, opplæring og nøkler. Utlåner vil da ha gode rutiner og dokumentasjon på disse forhold dersom uhellet virkelig skulle være ute.

Lag og forening som pleier å bruke slike overnattingsmuligheter anbefales på samme måte å
utarbeide egen skriftlig instruks for overnatting. Internkontrollforskriften gjelder for alle
virksomheter slik de defineres i forskriften. Brannvesenet kan føre tilsyn med den delen av
Internkontrollforskriften som omhandler brannsikkerhet. Etter brannvesenets vurdering er lag og forening virksomhet i denne sammenheng.

 

Skjema for melding av overnatting