Meldeplikt

Meldeplikten følger av § 7 i brann- og eksplosjonvernloven. Typisk vil regelen om meldeplikt kunne gjelde for parker, gateareal, brygger, verksteder, lagerhus, kontorbygg etc.

Arrangementer i forsamlingslokaler skal normalt ikke meldes. Eksempelvis er Stormen konserthus bygd for arrangement og skal under normale driftsforhold ikke gi melding.

Derimot kan arrangementer i gatearealet utenfor Stormen være meldepliktige.

For nærmere om innholdet i en melding, se Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside "brannsikkerhet ved festivaler".

Hva skal brannvesenet ha?

Normalt vil Salten Brann be om at arrangøren framlegger sin sikkerhetsplan for arrangementet.

Uavhengig av om meldeplikten foreligger eller ei er arrangøren ansvarlig for sikkerheten under arrangementet. Dette innebærer at virksomheten alltid skal vurdere risiko, planlegge
sikkerhetstiltak og dokumentere at arrangementet kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.

Melding skal gis i god tid og kan med fordel gis før sikkerhetsplanen er ferdig.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har sammen med blant annet Norsk Rockforbund laget en sikkerhetsveileder for store arrangementer. 

Det er viktig å bemerke seg at virksomheter som holder arrangement pliktig til å utøve
internkontroll. 

Internkontrollforskriften beskriver en del arbeidsoppgaver i forskriftens § 5, til sammen 8 punkter hvorav de fleste kreves skriftlig dokumentert i virksomhetens system.