Bakrunn

Sommeren 2016 starter Salten Brann IKS prosessen med utarbeidelsen av en ny virksomhetsstrategi for selskapet.

Den nye strategien var ment å virke fra 2018 til 2021. Strategien hadde 7 hovedmål hvor "kvalitet og forbedringsprogram for effektiv drift var et av disse"

Delmålene i kvalitets og forbedringsprogrammet var:

 • Samhandling med eierkommunene
 • Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse
 • Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø
 • Struktur / kompetanse
 • Selskapet skal kvalifisere seg til ISO 9001:2015
 • Informasjonshåndtering

Delmål: Selskapet skal kvalifisere seg til ISO 9001:2015

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser.

En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet  mener vil slå positivt ut på ulike kostnads- strukturer.

Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming.

Delmål: Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår som de viktigste satsingsområdene.

 • Styrke det systematiske HMS-arbeidet
 • Overordnet årshjul med rapporteringspunkter
 • Organisering av ansvar
 • Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 

Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig for ansatte og selskapet.

 • Heltids personell vs. deltids personell
 • Styrking av relasjonsledelse med fokus på:
  • Anerkjennelse av medarbeidere 
  • Involvering i endring- og forbedringsprosesser
 • Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer:
  • Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for selskapet, både for heltid og deltid
  • Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid

Realisering av delmålene

Høsten 2018 ansatte selskapet en kvalitetsleder som startet prosjektet med å etablere et ledelsessystem for kvaliet etter ISO 9001:2015.

Etter hvert ble prosjektet utvidet til å omfatte ledelsessystem for arbeidsmiljø etter ISO 45001:2018.

Selskapet vurderte og besluttet samtidig å løse ut opsjonen fra strategien vedr. ledelsessystem for miljø etter ISO 14001:2015

Resultatoppnåelse, sertifisering og eksterne revisjoner

Den 24.09.2021 mottok selskapet bevis på at ledelsesystemene oppfyller kravene etter ISO standardene 9001,14001 og 45001.

I 2022 og 2023 har Salten brann gjennomført eksterne revisjoner som dokumenterer selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Neste eksterne revisjon

Sommeren 2024 er det igjen klart for ekstern revisjon. Dette er fjerde gang vårt ledelsesystem skal under lupen.