i benytter oss av informasjon som kommer fra såkalt «Live Streaming». Informasjon fra streaming kommer fra bilkamera, hjelmkamera, kroppsmontert kamera, droner, fra innringers smarttelefon, kamera for skallsikring avbygg, samt IR/optisk-kamera for brannovervaking. 

Uttak og videre bruk av video fra streaming reguleres av våre interne prosedyrer 

Grunnlaget for behandling av personopplysninger ifm. streaming er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) som tillater oss å behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentligmyndighet som vi er pålagt. 

Dersom streaming innebærer behandling av særlige kategorier av personopplysninger, så som helseopplysninger ifm. en ulykke eller en skade, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav c) og/eller g). 


Streaming fra din smarttelefon 

Vi benytter oss av streaming av video utført av publikum, som er initiert av 110 Nordland. Video fra streaming vil kunne inneholde film av personer, kjøretøy og boligadresser. 

Videostreaming fra publikum vil i hovedsak benyttes før redningspersonell kommer frem til hendelsen med det formål at vår operatør eller at annet beredskapspersonell skal få oversikt over hendelsen og sikre at nødvendige og riktige tiltak iverksettes. Informasjonen fra streamingvideoen vil bli videreformidlet til utalarmerte mannskaper, enten via overføring til utrykningskjøretøy eller som informasjon via aksjonssamband. 

Opptak fra smarttelefon vil bli lagret lokalt i 30 dager før de slettes automatisk, om det ikke er gjort unntak/vurdering om at det er nødvendig å sikre opptaket for videre bruk i evaluering/opplæring eller etterforskning. 


Streaming fra drone, herunder ROV (Remotely operated vehicle) 

Vi vil benytte drone med streaming av video ved hendelser der det er nødvendig for å skaffe rask oversikt over hendelsen og eventuell utbredelse, der det kan være svært farlig å sende inn personell uten å først skaffe en oversikt over hendelsen, eller ved oppdrag med en lengre varighet. 

Streaming av video fra drone vil kunne inneholde film av innsatspersonell, tilfeldige personer, kjøretøy og boligadresse. 

Informasjon fra dronekameraene vil styrke sentralens og brannvesenets situasjonsforståelse, slik at samvirke med egne mannskaper og andre nødetater optimaliseres gjennom muligheten til å fatte strategiske og taktiske valg gjennom sanntidsinformasjon. Videre vil informasjon styrke sikkerheten for mannskapene som er i innsats. 

Opptak fra denne type kamera vil bli lagret lokalt i 30 dager hos før de slettes automatisk, med mindre det er gjort unntak/vurdering om at det er nødvendig å sikre opptaket for videre bruk i evaluering/opplæring, samfunnskritisk beredskap/informasjon eller etterforskning.  


Streaming fra bilkamera, kroppsmontert kamera og hjelmkamera 

Bilkamera består av kamera på dashbord og kamera i mast på utrykningskjøretøyet. Hjelmkamera og kroppsmontert kamera er montert på hjelm eller bekledning til den enkelte brannmann. Informasjon fra disse kameraene styrker sentralens situasjonsforståelse, slik at bedre samvirke med egne mannskaper og andre nødetater optimaliseres. 

Videre vil denne type informasjon styrke sikkerheten for mannskapene som er i innsats. 

Opptak fra denne type kamera vil bli lagret lokalt i 30 dager hos før de slettes automatisk, om det ikke er gjort unntak/vurdering om at det er nødvendig å sikre opptaket for videre bruk i evaluering/opplæring, samfunnskritisk beredskap/informasjon eller etterforskning.