Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre vår lovpålagte tjeneste, som er mottak av nødmeldinger og iverksette nødvendige tiltak, herunder gi deg som nødstilt raskest og riktigst mulig hjelp ved en oppstått hendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e). 

Dersom din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, så som helseopplysninger ifm. en ulykke eller en skade, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav c) og/eller g). 

Når du ringer oss på nødnummer 110, vil ditt navn, adresse, telefonnummer og din geografiske posisjon bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Det blir også gjort lydopptak av telefonsamtalen. All denne informasjonen blir loggført i våre systemer. 

Innringer vil ikke bli informert om at samtalen blir tatt opp, da tid kan være kritisk ved mottak av en nødsamtale. Informasjon som mottas i en initsiell fase av en hendelse danner grunnlaget for det videre arbeidet med å løse en hendelse på en raskest og best mulig måte. Vi har derfor behov for å dokumentere informasjonen for å sikre forsvarlig oppfølging og dokumentasjon av en hendelse. Bruk av lydlogg er hjemlet i brann- og redningsvesenforskriften (§ 31) 

Lydloggen er et organinternt dokument, utarbeidet til egen saksforberedelse, jf. offentleglova §14 første ledd. Tilgangen til lydloggen er svært begrenset. Lydlogger vil bli lagret i 30 dager internt hos oss før de slettes automatisk, om det ikke er gjort unntak/vurdering om at det er nødvendig å sikre opptaket for videre bruk i evaluering eller etterforskning. Uttak og videre bruk av lydlogg reguleres av intern prosedyre. 

Vi viser ellers til våre interne prosedyrer for bruk av lydlogg, samt datatilsynets uttalelse om samtaler til nødnummer: 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/lydopptak/lydopptak-i-forskjellige-situasjoner/ 

Vi bruker tredjepartsystemer som automatisk henter ut informasjon fra deg når du ringer nødnummeret 110, blant annet posisjonen fra posisjoneringstjenesten i mobiltelefonen, og/eller hvilke mobiltårn du er nærmest. 

Nasjonal Referansedatabase (NRDB) drifter nummerportabilitet i det norske telemarkedet, og dekker hvilke operatører et telefonnummer til enhver tid er tilknyttet. Tjenestene knyttet til porteringen av telefonnummer når man flytter med seg nummer til ny operatør, utføres av NRDB. Telebransjen har derfor laget en løsning som videreformidler mobilposisjon og geografisk adresseinformasjon fra teleoperatørene til nødetater, og denne tjenesten driftes gjennom Nasjonal Referansedatabase. 

I henhold til ekomloven (2022 § 2-6) er teleoperatørene forpliktet til å ha et system som sikrer at «nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres for alle anrop til nødetatene» Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen jf. Offentlighetsloven (2009 § 10). 

Vår operatør kan velge hvilken informasjon som NRDB presenterer og som benyttes i det videre arbeidet for å løse hendelsen. NRDB presenterer i tillegg til posisjon på innringer, informasjon om bruker av abonnementet og fakturamottaker av abonnementet.