Under redningstjeneste kan nevnes redningsinnsats til sjøs på passasjerskip, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt innsats ved gass- og kjemikalieuhell.  I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av alle våre brannstasjoner har vaktordning.