Sømna
Gunder Strømberg
gunder.stromberg@somna.kommune.no
94 83 43 38
||0|
post@somna.kommune.no
75 01 50 00