Noen sentrale oppgaver:

 • Identifisere og føre fortegnelse byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m.
  hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.
 • Gjennomføre tilsyn med bygninger o.l. for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann.

Risikobasert forebygging

 • Kartlegging, identifisering samt vurdering av risiko for og konsekvensene av brann
 • Gjennomføring av risiko- og konsekvensreduserende tiltak
 • Andre tiltak mot brann
 • Andre tiltak rettet mot risikogrupper
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Evaluering av hendelser

Farlige stoffer

 • Fyrverkeri
 • Lagring og oppbevaring av farlige stoffer