Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (Salten IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Salten. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning. Ved hendelser med akutt forurensning er ansvaret delt inn i ulike faser avhengig av størrelse og kompleksitet.

Salten IUA skal ivareta beredskapen i tilfeller av akutt forurensning hvor forurenser og
hendelseskommunens beredskap og ressurser ikke strekker til. IUA er også en rådgivende
aktør i mindre tilfeller av forurensning.

Alle kommuner har en beredskapsplikt basert på en risikoanalyse i hver enkelt kommune.
Ved hendelse vil ansvaret forskyve seg etter hvert som ressurser og kompetanse ikke strekker
til.

Nivå 1 – skadevolder aksjonerer

Nivå 2 – kommunene aksjonerer

Nivå 3 - IUA / vertskommune aksjonerer

Nivå 4 - samordning av store aksjoner mot akutt forurensning som ledes av staten ved
kystverket