Sentrale oppgaver:

  • Kartlegge og vurdere risiko ved fyringsanlegg som benyttes til oppvarming
  • Sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved
    behov.
  • Gjennomføre tilsyn med fyringsanlegg basert på risiko for å sikre at disse er sikret
    tilstrekkelig mot brann.
  • Tilsyn etter brann- og røykgasseksplosjon i fyringsanlegg
  • Informasjonsvirksomhet