Vi tillater oss å påminne alle våre kunder om gjeldende kriterier som stilles for å kunne ha direktetilkobling av alarm til 110-Nordland. Kravene som stilles er av sikkerhetsmessige årsaker og skal sikre at et hvert bygg som er tilkoblet får raskt nok bistand og nødvendig hjelp ved akutte hendelser. I tillegg ønsker vi å redusere utrykninger ved unødige alarmer.

 

  • Oppdatert kontaktinfo

110-sentralen skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinfo i prioritert rekkefølge på minimum

3 personer som enten oppholder seg i bygget eller har tilgang til bygning ved en evt utløst alarm.

Om alarm går i bygning skal operatørene ha mulighet til å oppnå kontakt med kontaktansvarlige.

Dette for raskt å avklare situasjonen, unngå en evt unødig utrykning og samtidig bistå med nødvendig kompetanse ved tilfeller av evakuering, branntilløp etc. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for uoppfordret å sende inn oppdatert skjema med kontaktinfo ved endringer i kundeopplysninger/kontaktopplysninger til alarm@saltenbrann.no

 

  • Nøkkelsafe

Det er et krav til alle tilkoblede bygninger å ha nøkkelsafe installert ved hovedinngang eller ved inngang som brannvesen normalt benytter for enkel tilkomst til brannalarmanlegget. Dette for at brannvesenet skal kunne ta seg raskt inn i bygningen og for å unngå økonomiske tap for kunde ved skader som blir påført ved å måtte bryte seg inn. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for å påse at riktig sett nøkler ligger tilgjengelig. Ved utskifting av lås / nøkler skal dette meldes inn snarest til det lokale brannvesen samt sende skriftlig varsel til alarm@saltenbrann.no

 

  • Orienteringsplan / Brannsentral

Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, skal henge lett tilgjengelig for vårt mannskap. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren. Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger m.m. i henhold til Norsk Standard. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på orienteringsplan (eks. Rom.nr/navn, detektor.nr). 

Planen skal vise en etasje pr. tegning og alltid være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for å påse at orienteringsplan til enhver tid er oppdatert med riktige opplysninger.

 

  • Informasjon og rutine for beboere og bygningens bruker

Bygningens eier / styreleder har ansvaret for at bygningens brukere / beboere er orientert om gjeldende rutiner ved utløst alarm. Det understrekes at 110-Nordland skal kontaktes umiddelbart ved utløst alarm uansett årsak. Det anbefales å gjennomføre regelmessige brannkurs og øvelser.

 

  • Servicekontroll av alarmanlegg

Kunden må inngå avtale med sakkyndig kontroll av brannalarmanlegget iht leverandørens anbefaling. Denne kontrollen må også omfatte kontroll av linjeoverføring til 110-sentralen. Det forutsettes at feil / mangler som avdekkes på kontrollen utbedres snarest. Kunden plikter å sende inn kontrollrapport til det lokale brannvesen ved forespørsel. Skriftlig beskjed etter utført kontroll skal årlig sendes inn til alarm@saltenbrann.no

 

 

 

Anbefaling til kostnadsbesparende tiltak og økt brannsikkerhet

Vi opplever hyppigere tilfeller av falske alarmer i større virksomheter, boligsameier og anlegg, samt utfordring for brannmannskap å lokalisere hvor i bygning alarm har slått ut. Ved å installere GSM-sender (Airborne-IO med ESPA-protokoll) vil varsel i form av epost og/eller SMS kunne sendes til 110, vaktmestre, industrivern eller driftspersonell ved alarmsituasjoner, feil eller andre driftssituasjoner. 110-Nordland mottar adressert melding om hvor i bygget den aktuelle alarmen har slått ut og kan videre varsle brannvesenet som har mulighet for å aksjonere med kortere responstid. Dette vil kunne redusere risiko for at liv går tapt i bygninger hvor det kan være vanskelig å detektere hvor en evt brann har startet.

I tillegg kan dette bidra til å redusere muligheten for unødig og kostbar utrykning.