Vi tillater oss å påminne alle våre kunder om gjeldende forpliktelser og krav som stilles for å kunne ha direktetilkobling av alarm til 110-sentralen. Kravene som stilles er av sikkerhetsmessige årsaker og skal sikre at et hvert bygg som er tilkoblet får raskt nok bistand og nødvendig hjelp ved akutte hendelser. I tillegg til å redusere unødige utrykninger ved falsk alarm.

Oppdatert kontaktinfo

110-sentralen skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinfo i prioritert rekkefølge på minimum 3 personer som enten oppholder seg i selve bygget eller har tilhørighet til bygg med umiddelbar avstand.

Om alarm går i bygning skal operatørene kunne ha mulighet til å oppnå kontakt med kontaktansvarlige. Dette for å unngå unødig utrykning og samtidig kunne bistå med nødvendig kompetanse ved tilfeller av evakuering, branntilløp etc. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for uoppfordret å sende inn oppdatert skjema med kontaktinfo 1 gang i året til alarm@saltenbrann.no

Nøkkelsafe

Det er et krav til alle tilkoblede bygninger å ha nøkkelsafe montert og installert ved hovedinngang. Dette for at beredskap skal kunne ta seg raskt inn i bygningen og for å unngå økonomiske tap for kunde ved skader som blir påført ved å måtte bryte seg inn. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for å påse at riktig sett nøkler ligger tilgjengelig. Ved utskifting av lås / nøkler skal dette meldes inn snarest til SB.

Orienteringsplan / Brannsentral

Det skal være 2 stk sett orienteringsplaner begge laminert i A3-format. Ett sett skal monteres ved brannsentralen/BI-panel og et sett skal være til å ta med seg. Løse orienteringsplaner skal ligge i hylle/kasse ved brannsentralen og merkes med: O-plan brann. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på orienteringsplan (eks. Rom.nr/navn, detektor.nr). Planen skal vise en etasje pr. tegning og alltid være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon. Bygningens eier / styreleder har ansvaret for å påse at O-plan til enhver tid er oppdatert med riktige opplysninger.

Informasjon og rutine for beboere og bygningens bruker

Bygningens eier / styreleder har ansvaret for at bygningens brukere / beboere er orientert om gjeldende rutiner ved utløst alarm. Det understrekes at 110-sentralen (110) skal kontaktes umiddelbart ved utløst alarm uansett årsak.

Servicekontroll av alarmanlegg

Abonnenten plikter å inngå serviceavtale med godkjent firma for årlig kontroll av brannalarmanlegget. Servicen må også omfatte kontroll av selve alarmoverføringen. I tillegg skal det utføres utbedring om det ved kontroll blir påpekt mangler og / eller avvik som vil kunne påvirke alarmanleggets funksjonalitet. Signert og datert serviceseddel for utført kontroll skal årlig og uoppfordret sendes inn til alarm@saltenbrann.no

Espa

I bygninger med flere rom, etasjer etc er det behov for at det installeres Espa-sender.

Dette for at 110 skal kunne få varsling på hvor i bygget den aktuelle alarmen har slått ut og videre varsle beredskap som har mulighet for å aksjonere med kortere responstid. Det er i tillegg lave kostnader forbundet med denne type sender og vil i de fleste tilfeller redusere risiko for at liv går tapt i bygninger hvor det kan være vanskelig å detektere hvor en evt brann har startet.