Vi tillater oss å påminne alle våre kunder om gjeldende kriterier som stilles for å kunne ha direktetilkobling av alarm til 110-Nordland. Kravene som stilles er av sikkerhetsmessige årsaker og skal sikre at et hvert bygg som er tilkoblet får raskt nok bistand og nødvendig hjelp ved akutte hendelser. I tillegg ønsker vi å redusere utrykninger ved unødige alarmer.

  • Oppdatert kontaktinfo

110-sentralen skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinfo i prioritert rekkefølge på minimum

3 personer som enten oppholder seg i bygget eller har tilgang til bygning ved en evt utløst alarm.

Bygningens eier / forvalter har ansvaret for uoppfordret å sende inn oppdatert skjema med kontaktinfo ved endringer i kundeopplysninger/kontaktopplysninger til alarm@saltenbrann.no

 

  • Nøkkelsafe

Det er et krav til alle tilkoblede bygninger å ha nøkkelsafe (Kromer Convar) installert ved hovedinngang eller ved inngang som brannvesen normalt benytter for enkel tilkomst til brannalarmanlegget. Bygningens eier / forvalter har ansvaret for å påse at riktig sett nøkler ligger tilgjengelig. Ved utskifting av lås / nøkler skal dette meldes inn snarest til det lokale brannvesen samt sende skriftlig varsel til alarm@saltenbrann.no

 

  • Orienteringsplan / Brannsentral

Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, skal henge lett tilgjengelig for vårt mannskap. Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger m.m. i henhold til Norsk Standard. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på orienteringsplan.

Planen skal vise en etasje pr. tegning og alltid være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon. Viktig å påse at orienteringsplan til enhver tid er oppdatert med riktige opplysninger.

 

  • Servicekontroll av alarmanlegg

Kunden må inngå avtale med sakkyndig kontroll av brannalarmanlegget iht leverandørens anbefaling. Denne kontrollen må også omfatte kontroll av linjeoverføring til 110-sentralen. Det forutsettes at feil / mangler som avdekkes på kontrollen utbedres snarest. Kunden plikter å sende inn kontrollrapport til det lokale brannvesen ved forespørsel. Beskjed om utført kontroll sendes til alarm@saltenbrann.no

 

  • Adresserbare sendere

Vi opplever hyppige tilfeller av falske alarmer i større virksomheter, boligsameier og anlegg, samt utfordring for brannmannskap å lokalisere hvor i bygning alarm har slått ut.I bygninger med flere etasjer og rom er det derfor behov for adresserbare sendere for å unngå forsinket aksjonstid samt unngå unødige og kostbare utrykninger. Ved å installere GSM-sender (Airborne-IO med ESPA-protokoll) vil varsel i form av epost og/eller SMS med detaljert og adressert melding kunne sendes til bygningsforvalter, 110, industrivern eller driftspersonell ved alarmsituasjoner, feil eller andre driftssituasjoner.

 

 

  • Rutine ved utløst alarm og Informasjon til bygningens brukere/beboere

Bygningens eier / forvalter har ansvaret for at bygningens brukere / beboere er orientert om gjeldende rutiner ved utløst alarm. Det understrekes at 110-Nordland skal kontaktes umiddelbart ved utløst alarm uansett årsak. Vi forbeholder oss retten til å kreve årlig dokumentasjon på at nødvendig opplæring, informasjon og instruks er gitt til bygningens brukere/beboere. Ansvarlige kontakter alarmavdeling for rapportering.